Kim Zmeskal’s Texas Prime meet Scores:

They’re up! Thanks, Maida.